Diputació de Tarragona

OPERATION 8 - SMART BEACH

The coastline of the Costa Daurada and Terres de l'Ebre is made up of a network of municipalities with beaches that become the main tourist destinations in our regions every year. The will of this operation is that of configuring the mechanisms of relationship between the administrations and the agents of the tourist sector so that it acts as an integrated system of services to the families that will make it possible to give information in real time on the availability of activities and facilities, guaranteeing the quality of the services. The beaches will be categorised according to their suitability for the different groups of potential visitors and, in particular, for family tourism targets.

The operation aims at the competitive and innovative improvement of key areas of the destinations, typical tourist concepts and focusses on the family target in order to create activities on the beaches throughout the year, contributing to the deseasonalization of the offer. It will also act on environmental aspects that affect the quality of beaches, proposing measures for their management.

Goals of the operation:

- To involve all the local public agents (coastal municipalities) and all private agents (beach service providers, nautical stations) in a common project by consolidating a management network of tourist beach services.

- To develop services and products aimed at family experience tourism on the beaches throughout the year.

- To characterise the structures and services that a smart family beach has to define and to define the requirements of the beach label for family tourism.

- To establish an information and integrated management system for beach services, which will improve the sustainable use of this resource, optimising the uses and balancing intensities of use.

- To create, structure and establish an integrated and accessible system of useful information for the visitor and user of the beaches, especially families.

- To become an international reference in the efficient management of family experience tourism of a tourist brand's beach system.

General information:

- The total investment for the Smart Beach operation is 276,280.20 euros, with 138,140.10 euros financed by the ERDF.

- Thematic target: OT1. To promote research, technological development and innovation.

- Productivity indicator: CO26. Number of companies that cooperate with research centres. 2023 target: 2

THE WHITE PAPER ON THE SMART BEACHES OF THE COSTA DAURADA AND THE TERRES DE L'EBRE

This operation has made it possible to prepare the white paper on the smart beaches of the Costa Daurada and Terres de l'Ebre, which includes an analysis and orientation of the actions taken in the field of beach management on the Costa Daurada and Terres de l'Ebre, Biosphere Reserve. The Tarragona Provincial Government Tourism Board has culminated the PECT TurisTIC family specialisation and territorial competitiveness project with the development of this tourism innovation project that has generated initiatives and created new trends in the field of family tourism in the region. Innovation, data management and the use of technologies are the main tools used by the teams that have worked on the projects involved.

Platja innovadora

Activitats de l’operació

Jornada platges sostenibles

L'operació Platja innovadora va organitzar la Jornada Platges Sostenibles el 15 de novembre, a Torredembarra, i el 26 de novembre, a Sant...

Neteja de platja a Torredembarra

L'operació Platja innovadora, del projecte PECT turisTIC en família , va impulsar el passat 16 de novembre de 2019, una neteja de la platja...

Destacats TurisTIC en família

Patrimoni cultural
Patrimoni cultural Costa Daurada

OPERACIÓ 5 - PATRIMONI CULTURAL

El patrimoni és un dels actius principals de generació de fluxos de visitants cap a qualsevol destinació i dins la pròpia destinació. Les experiències basades en la posada en valor del patrimoni on el visitant el viu de forma vivencial i emotiva (accions de teatralització o amb l'ús de recursos tecnològics, com la realitat augmentada) posen de manifest la utilitat d'un plantejament de turisme patrimonial d'experiències familiars. Mitjançant aquesta operació, es vol aconseguir que la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre esdevinguin dues destinacions singulars i de referència per les experiències que ofereixen en relació al patrimoni, tot creant una xarxa d'enclavaments i nuclis monumentals on mitjançant diversos recursos es potenciï la visita de les famílies. Aquests recursos han de generar una vivència única i diferencial, que posicioni la destinació com un referent internacional de gestió integrada i orientada a les emocions que evoca el patrimoni, entre els segments familiars.

L'operació promou la valorització turística dels actius patrimonials del territori, desenvolupant accions per generar una visió estratègica en l’àmbit de les destinacions turístiques familiars i també a escala de sector.

Objectius de l’operació:

- Crear, estructurar i establir un sistema integrat i accessible d'informació útil al visitant i usuari dels actius patrimonials, especialment familiar.

- Involucrar tots els agents públics locals (municipis amb actius patrimonials destacats) i tots els agents privats (receptives, empreses de guiatge, empreses d'activitats) en un projecte comú mitjançant la consolidació d'una xarxa de gestió dels serveis turístics dels actius patrimonials.

- Caracteritzar les estructures i serveis que ha de definir un actiu patrimonial experiencial i definir-ne els requisits del label d'actiu patrimonial pel turisme familiar.

- Establir un sistema de valorització patrimonial centrat en afavorir l'experiència singular i vivencial del visitant i aplicar-lo per assolir que els actius patrimonials principals generin una experiència memorable.

- Esdevenir un referent internacional en la gestió eficient del conjunt dels actius patrimonials d'una marca turística.

Informació general:

- La inversió total per a l’operació Patrimoni cultural és de 268.670,21€, sent 134.335,10€ finançats pel FEDER.

- Objectiu temàtic: OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

- Indicador productivitat: CO09. Augment del nombre de visites previstes a llocs que pertanyen al patrimoni cultural i natural i atraccions subvencionades. Valor objectiu 2023: 5.000. 

 

 Llegir més

Vinya en família
Vinya en família Costa Daurada

OPERACIÓ 9 - VINYA EN FAMÍLIA

El desenvolupament de l’enoturisme orientat a les famílies és un plantejament estratègic que permet millorar l’oferta turística i diversificar-la cap a nous segments en el cas dels territoris del vi, i cap a nous productes i serveis en el conjunt de la demarcació. 

Es tracta d'una proposta innovadora que pretén superar la proposta puntual d'un celler o empresa per esdevenir en una proposta de caràcter estratègic, tenint en compte el conjunt d’àmbits territorials,  amb la generació d’activitats per als membres de la unitat familiar atenent de manera diferenciada les edats. Des d'aquesta perspectiva, els territoris del vi han de tenir un component temàtic transversal que ha d'impregnar el conjunt de serveis, especialment el turisme actiu, l’allotjament i la restauració, de manera que aquests components intervinguin en la generació d'experiències al voltant del turisme del vi en el segment del turisme familiar.

Així doncs, l'operació 9 Vinya en família, treballa per la millora competitva i innovadora d'espais, conceptes típicament turístics i enfocament al públic familiar estructurant una xarxa operativa de relació entre els agents públics i privats per l'impuls i la comercialització de productes enoturístics familiars.

Objectius de l’operació:

- Caracteritzar les estructures i serveis que han de definir l'enoturisme familiar i definir els requisits del label enoturisme pel turisme familiar.

- Estimular la creació de nous productes i serveis per al públic familiar en les destinacions enoturístiques.

- Incorporar noves tecnologies en les experiències enoturístiques orientades al públic familiar.

- Millorar el coneixement sobre l'activitat enoturística i dotar les empreses i als gestors d'instruments per la gestió intel·ligent de l'activitat enoturística (sistema de gestió de dades i sistema monitorització, anticipació i resposta a la demanda turística).

Informació general:

- La inversió total per a l’operació Vinya en família és de 249.479,03 €, sent 124.739,52 € finançats pel FEDER.

- Objectiu temàtic: OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

- Indicador productivitat: CO26. Nombre d'empreses que cooperen amb centres d'investigació. Valor objectiu 2023: 2

 

 

 Llegir més

LOOKING FOR A PERSONALISED SUGGESTION?

Inland and waterborne activities, gastronomy, wine, culture, nature…
We make it easy for you!

READ MORE

Agenda

No events found

What do you need?