Patronat de Turisme de la Diputació de TarragonaDiputació de Tarragona
Terres de l'Ebre 
© R. Zaffi
© Klaus Storsberg

Deltade l’Ebre

Cens hivernal d’ocells aquàtics

El cens hivernal d’ocells aquàtics al delta de l’Ebre, amb 315.343 ocells, ha assolit enguany el màxim del registre històric, iniciat el 1972, i se situa gairebé un 30% per sobre de la mitjana dels darrers 10 anys.

El comptatge hivernal d’ocells aquàtics al delta de l’Ebre s’integra dins del International Waterbird Census (IWC), el qual té com a objectiu quantificar anualment el nombre d’ocells aquàtics (anàtides, limícoles, ardeids, fotges, etc.) que hivernen en més de 80 països d’Europa, Àsia i nord d’Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l’estat de conservació d’aquestes espècies i, a escala local, avaluar la capacitat d’acollida de les zones humides del delta de l’Ebre. Al delta de l’Ebre, aquest cens s’ha portat a terme entre el 7 i el 30 de gener, gràcies a la participació de 41 persones, entre tècnics del parc natural, agents del Cos d’Agents Rurals i voluntaris. La realització d’aquest cens al delta de l’Ebre, la principal zona humida de Catalunya, comporta una gran complexitat, tant pel que fa a la diversitat d’espècies i d’hàbitats (arrossars, llacunes, riu, salines, badies, aiguamolls) com per la gran quantitat d’ocells.

Globalment s’han comptabilitzat 315.343 ocells aquàtics, màxim valor que s’ha enregistrat des de l’inici d’aquest tipus de cens (1972) i que se situa un 29,1% per sobre de la mitjana dels efectius hivernals d’aquests darrers 10 anys. El grup més destacat ha estat el de les anàtides (51% dels efectius), sobresortint l’ànec collverd Anas platyrhynchos, el xarxet A. crecca i l’ànec cullerot A. clypeata, amb 85.576, 28.865 i 24.260 ocells, respectivament. En els casos de l’ànec collverd i de l’ànec griset A. strepera, amb 6.428 exemplars, s’han assolit els valors màxims de tota la sèrie històrica. Per la seva raresa a Catalunya, destaquen 1 exemplar d’ànec glacial Clangula hyemalis, 1 de morell buixot Aythya marila, 5 de morell xocolater Aythya nyroca i 9 de xarxet marbrenc Marmaronetta angustirostris.

Els limícoles constitueixen el segon grup d’ocells aquàtics millor representat, amb 80.830 exemplars (26% del total). Enguany s’ha assolit, per cinquè any consecutiu, el màxim absolut de tot el registre històric. Per llur abundància, destaquen el territ variant Calidris alpina i la fredeluga Vanellus vanellus, amb 44.991 i 14.687 exemplars, respectivament. No obstant això, el territ menut Calidris minuta, una espècie que en els darrers anys superava els 9.000 exemplars, enguany s’ha situat per sota dels 5.600. D’entre les espècies més accidentals, sobresurten 1 exemplar de daurada petita del Pacífic Pluvialis fulva – un rar divagant americà –, 1 exemplar de siseta Tringa stagnatilis i 11 exemplars de territ de Temminck Calidris temminckii.

Els ardeids han presentat resultats molt contrastats en funció de l’espècie considerada, ja que mentre que algunes, com ara l’agró blanc Casmerodius albus i el martinet de nit Nycticorax nycticorax, han assolit màxims històrics, altres, particularment el martinet blanc Egretta garzetta i l’esplugabous Bubulcus ibis, han mostrat significatives davallades d’un 30-40% en relació als 10 darrers anys.

Altres espècies, pertanyents a grups diversos i ben representades en aquest cens, han estat els 17.971 flamencs Phoenicopterus roseus (màxim registre històric), els 3.899 capons reials Plegadis falcinellus i els 100 becplaners Platalea leucorodia.

Grups Nombre d'exemplars
Anàtides 160.025
Calàbries 9
Cabussons 2.167
Corb marins 3.951
Ardeids 9.838
Altres Ciconiformes i grups afins 21.996
Rapinyaires diürns 868
Fotges, grua i altres ràl·lids 35.060
Limícoles 80.830
Xatracs i gavines poc comunes 536
Altres 63

Total

315.343

 

Taula 1. Resultats globals per principals grups taxonòmics del cens hivernal d’ocells aquàtics (2014) al delta de l’Ebre.

 

Figura 1. Evolució del nombre d’ocells aquàtics hivernals al delta de l’Ebre durant el període 1972-2014.

 

Cignes, oques i ànecs 160.025
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1.732
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 85.576
Ànec cuallarg (Anas acuta) 3.538
Ànec cullerot (Anas clypeata) 24.260
Ànec fosc (Melanitta fusca) 6
Ànec griset (Anas strepera) 6.428
Ànec negre (Melanitta nigra) 144
Ànec xiulador (Anas penelope) 2.928
Bec de serra mitjà (Mergus serrator) 86
Morell de cap roig (Aythya ferina) 602
Morell de plomall (Aythya fuligula) 157
Morell xocolater (Aythya nyroca) 5
Oca vulgar (Anser anser) 328
Xarxet comú (Anas crecca) 28.865
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris) 9
Xibec (Netta rufina) 5.359
Morell buixot (Aythya marila) 1
Ànec glacial (Clangula hyemalis) 1

 

Calàbries 9
Calàbria agulla (Gavia arctica) 2
Calàbria grossa (Gavia immer) 4
Calàbria petita (Gavia stellata) 3

 

Cabussons 2.167
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 633
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 789
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 740
Cabussó orellut (Podiceps auritus) 5

 

Corb marins 3.951
Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) 7
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 3.944

 

Martinets i bitons 9.838
Agró blanc (Casmerodius albus) 1.109
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4.948
Bitó comú (Botaurus stellaris) 13
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1.089
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1.430
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1.237
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 3
Martinet ros (Ardeola ralloides) 8
Martinet dels esculls (Egretta x gularis) 1

 

Cigonyes, capons, becplaners i flamencs 21.996
Becplaner (Platalea leucorodia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus) 3.899
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 22
Cigonya negra (Ciconia nigra) 4
Flamenc (Phoenicopterus roseus) 17.971

 

Rapinyaires diürns 868
Àguila calçada (Hieraaetus pennatus) 10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 3
Aligot comú (Buteo buteo) 110
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) 7
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 547
Esmerla (Falco columbarius) 9
Esparver vulgar (Accipiter nisus) 10
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) 18
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) 154
Fotja banyuda (Fulica cristata) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 35.048
Grua (Grus grus) 7

 

Limícoles 80.830
Batallaire (Philomachus pugnax) 503
Bec d’alena (Recurvirostra avosetta) 2.314
Becadell comú (Gallinago gallinago) 1.152
Becut (Numenius arquata) 364
Cames llargues (Himantopus himantopus) 3
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) 485
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 245
Corriol petit (Charadrius dubius) 12
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 3.567
Fredeluga (Vanellus vanellus) 14.687
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 583
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 917
Gamba verda (Tringa nebularia) 379
Garsa de mar (Haematopus ostralegus) 12
Pigre gris (Pluvialis squatarola) 883
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres) 177
Siseta (Tringa stagnatilis) 1
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 6
Territ de Temminck (Calidris temminckii) 11
Territ gros (Calidris canutus) 58
Territ menut (Calidris minuta) 5.588
Territ tresdits (Calidris alba) 1.325
Territ variant (Calidris alpina) 44.991
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 81
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1.791
Torlit (Burhinus oedicnemus oedicnemus) 88
Valona (Tringa glareola) 228
Xivita (Tringa ochropus) 311
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 66
Daurada petita del Pacífic (Pluvialis fulva) 1

 

Gavines i xatracs 536
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 142
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) 1
Gavina capblanca (Larus genei) 337
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavina corsa (Larus audouinii) 47
Xatrac gros (Sterna caspia) 7
Blauet (Alcedo atthis) 63
Total 2014 315.343

 

Taula 2. Resultats del cens hivernal d’ocells aquàtics (2014) al delta de l’Ebre.