Patronat de Turisme de la Diputació de TarragonaDiputació de Tarragona
Terres de l'Ebre 
© Vicent Pellicer Arxiu PN dels Ports
© Arxiu PN dels Ports

PortsEls

L’Àliga Calçada al Parc Natural dels Ports

Als Ports l’àliga calçada (Aquila pennata) és un rapinyaire forestal i estival. Els primers individus arriben als territoris de nidificació a la segona meitat del mes de març. A principis d’abril, les parelles arrangen els seus nius sobre pinassa, pi roig o, més rarament, sobre pi blanc. Unes setmanes més tard la femella pondrà d’un a dos ous, dels quals, al cap de 32-34 dies d’incubació sortiran els polls. Si tot va bé, a meitat juliol, els polls faran els seus primers vols pels boscos del Parc.

És una espècie migradora transahariana que durant l’època de reproducció es distribueix pel Paleàrtic meridional. A Europa s’estima una població de 3.600-6.900 parelles, amb més de la meitat a la Península Ibèrica (Bird Life International/EBCC, 2000). Es tracta d’una espècie protegida citada a l’Annex I de la directiva Aus (Directiva 79/409/CEE), de categoria B a la Llei 3/1988 de 4 de març de protecció dels animals i catalogada com a espècie molt sensible pel Decret 148/192. Pel que fa ha Catalunya, es troba distribuïda per les comarques Centrals de Catalunya, Prepirineu oriental i al sud de Tarragona, on s’estima que hi ha una població entre les 40-100 parelles reproductores (ICO, 1999-2002).

L’àguila calçada és una de les 11 espècies de rapinyaires diürns que nidifiquen regularment als Ports. El seguiment de les poblacions de depredadors és un bon indicador de l’estat de conservació d’un espai natural. Aquestes es troben al capdamunt de la cadena alimentària i, si evolucionen favorablement, pot ser símptoma de la bona salut de la resta de la jerarquia tròfica. L’any 2003 es va iniciar un estudi per tal de conèixer el nombre de parelles i la distribució  de l’espècie al Parc Natural. S’hi van detectar 3 parelles reproductores. Deu anys més tard,  al 2013, el nombre de parelles ha incrementat considerablement passant a 13. Tot i això, la productivitat calculada aquest últim any de cens va ser baixa: 0,85 polls per parella i un total d’11 polls que volen al massís (Baiges, C. 2013).

És una espècie relativament fàcil de veure al massís en els seus desplaçaments per cercar aliment (li agraden especialment els espais oberts pròxims a zones forestals del les parts altes del Parc). Per provar de veure esta espècie i d’altres ocells rapinyaires podeu realitzar un dels itineraris recomanats a l’opuscle d’ornitologia editat pel Patronat de Turisme Terres de l’Ebre (itinerari Horta de Sant Joan - Les Gronses - Coll de Miralles).


Bibliografia:

Baiges. C. 2013. Cens de l’àguila calçada Aquila pennata i l’aufrany Neophron percnopterus al Parc natural dels Ports. Any 2013. Parc Natural dels Ports. DAAM. (inèdit).

BirdLifeinternational/EBCC, 2000. European bird population estimates and trends.Cambridge. UK. Birdlife International. (BirdlifeConservations Series n. 10)

Bosch, J. 2004. Àliga calçada Hieraaetus pennatus. In Estrada, J. Et al. (eds.). Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya, 1999-2002. Institut Català d'Ornitologia (ICO)/Lynx.